Protocol de sol·licitud per donar-se de Baixa del CBC   

Per poder tramitar la baixa col·legial, tal com s'indica als Estatuts del Col·legi de Biòlegs de Catalunya,   ÉS IMPRESCINIDBLE enviar notificació: per ESCRIT amb signatura original per correu postal o per correu electrònic  (cbc@cbc.cat) amb signatura digital  (signatura expedida per un Organisme Oficial).


La carta ha de arribar a la secretaria del CBC abans del 20 de juny o del 20 de desembre de l’any en curs per no girar-vos pel banc la quota col·legial (l’emissió́ de la quota col·legial semestral es fa el 2 de gener i el 2 de juliol de l’any en curs). Si es retorna el rebut i la baixa se sol·licita en el mes de gener o en el mes de juliol, el deute que restarà̀ pendent, en una futura col·legiació́, serà̀ d’un mes. Fora d’aquest període d’un mes, des de l’emissió́ del rebut, el deute pendent serà̀ tota la quota semestral.

Si NO es rep la teva petició de baixa a la secretaria del Col·legi (original per correu postal o amb signatura digital per correu electrònic  (cbc@cbc.cat ), entendrem que desitges continuar pertany al CBC.  El CBC et confirmarà mitjançant un correu electrònic que hem rebut aquesta sol·licitud de baixa col·legial i que és correcta.


T'informem que segons la legislació vigent, si treballes com a professional de la Biologia és OBLIGATORI estar donat d'alta en el Col·legi de Biòlegs de Catalunya,(pots veure en aquest enllaç la normativa de l’obligació de la col·legiació), per tant, exercir la professió sense estar col·legiat/da pot comportar conseqüències legals.