Visat col·legial

El visat és un acte col·legial de control de l’activitat professional de seus col·legiats.

La jurisprudència assenyala que el visat no és només un segellat de la documentació que es plasma un treball professional, sinó que suposa l’acreditació col·legial de:

    . la identitat i habilitació de l’autor (per exemple manca de sanció disciplinària),
    . la correcció i integritat formal, així com l’aparença de viabilitat legal del treball, i
    . el compliment de les normes col·legials per l’autor (per exemple, inexistència d’incompatibilitats).

Així doncs, el Visat Col·legial es converteix en un instrument de control de la condició de col·legiat de l’autor del projecte i de la seva capacitat tècnica corporativa, legal i deontològica, així com de vigilància del règim d’incompatibilitats i de l’aparença de correcció legal del projecte a visar.

A més d’aquests aspectes formals, el Visat Col·legial també té altres funcions, com són:

    . evitar que el treball professional estigui subjecte exclusivament als interessos del client

    . evitar que el treball professional pugui ser susceptible de ser modifcat a posteriori per intersos aliens als seus objectius

    . garantir al col·legiat l'existència d'una còpia del seu treball professional als arxius col·legiats, en el supòsit d'esgarriament dels arxius d'aquell.

Procedimient per sol·licitar el Visat col·legial

Heu de sol·licitar el visat col·legial mitjançant el botó al final d'aquest apartat.

Heu de tenir preparada i complimentada tota la documentació que tindreu que enviar:

  1. Els documents que necessiteu visar (projecte) + formulari de signatura (model adjunt signatura). Aquesta fulla haurà d’anar a la primera pàgina del projecte, signada digitalment pel col.legiat/da i en el moment d’arxivar NO bloquejar l’arxiu.
  2. Una còpia en format digital (USB, WeTransfer o enllaç al núvol) que es quedarà en dipòsit al CBC.
  3. La petició del visat complimentada (model adjunt petició)
  4. La factura dels honoraris del biòleg/a per la realització del projecte o bé la certificació de no cobrar res per la realització del mateix (aquest document anirà signat  i segellat per la persona o empresa que encarrega el projecte) (model adjunt no cobrament).

El termini de la realització del visat és de 48 hores a comptar des de la recepció del projecte a la seu col.legial i tenint en compte que el col.legi roman obert de dilluns a divendres. 

L’import de la realització del visat s’abonarà mitjançant el comprovant de la transferència bancària feta. No es lliurarà el visat sense haver efectuat el pagament.

Sol·licitar VISAT

Enllaç al document     Reglament del visat